Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
JAK UNIKNĄĆ KARY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO?

  Dodano: 2020-06-30Jesteś właścicielem obiektu budowlanego znajdującego się w pobliżu drogi i przeprowadzasz roboty budowlane w tym obiekcie, a może jako wykonawca realizujesz roboty budowlane w takim obiekcie? Sprawdź, jak ustrzec się przed negatywnymi skutkami zajęcia pasa drogowego w związku z realizacją tych robót.

W poprzednich wpisach zwracałam uwagę na istotne kwestie odnoszące się do nabycia działki oraz realizacji inwestycji budowlanej na nieruchomości. W związku z tym we wpisach poruszane były zagadnienia związane z księgą wieczystą nieruchomości, obciążeniem nieruchomości służebnością przesyłu, ochroną gruntów rolnych, jak również wymogami w zakresie konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy czy też zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów. Ponadto wspominałam o możliwych skutkach finansowych w postaci opłaty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej.


Z kolei w odniesieniu do już istniejącego obiektu budowlanego może zaistnieć konieczność uzyskania określonych zgód lub pozwoleń w związku z przeprowadzanymi robotami budowlanymi dotyczącymi tego obiektu. Przykładem może być zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

 

Jakiś czas temu zetknęłam się ze sprawą, w której spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zostały powierzone do wykonania roboty budowlane w odniesieniu do kilku istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Precyzyjniej mówiąc, spółce tej powierzono przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Następnie zakres robót został rozszerzony.


Po zawarciu stosownej umowy nastąpiło przekazanie terenu budowy. W ślad za tym ustawione zostały między innymi rusztowania budowlane oraz kontenery. Ustalono, że zabezpieczenie robót będzie odbywać się za pomocą siatek ochronnych na rusztowaniach, a także za pomocą ogrodzenia powierzchni zajmowanej przez rusztowania. Budynki objęte inwestycją znajdowały się w niedalekiej odległości od chodnika biegnącego wzdłuż drogi. Po kilku tygodniach trwania robót budowlanych przedstawiciele spółki otrzymali zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie określenia opłaty za zajęcie pasa drogowego. Jak wynikało z tego zawiadomienia, postępowanie dotyczyło zajęcia pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest burmistrz jednej z gmin. W niedługim czasie od otrzymania tego zawiadomienia burmistrz wydał decyzję, która została skierowana do spółki. Jak wynikało z dalszej części decyzji, spółka została zobowiązana do zapłaty kary pieniężnej w wysokości ponad 600.000 zł za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia rusztowań budowlanych oraz kontenera bez zezwolenia.


Członkowie zarządu spółki mieli duże wątpliwości co do tego, czy w sprawie istniały w ogóle podstawy do wydania powyżej decyzji. Ponadto, nie było wiadome, czy prawidłowo została obliczona wysokość kary pieniężnej, która została ustalona na kwotę ponad 600.000 zł.


Po dokonaniu przeze mnie bliższej analizy w sprawie okazało się, że sprawa wcale nie wygląda tak niekorzystnie dla spółki jak wcześniej mogło się wydawać. Burmistrz przeprowadził postępowanie w przedmiocie wymierzenia spółce kary pieniężnej w taki sposób, iż doszło do naruszenia szeregu przepisów prawa. W związku z tym poczynione zostały nieprawidłowe ustalenia. Te uchybienia z kolei doprowadziły do wniosku, że wadliwa jest decyzja nakładająca na spółkę karę pieniężną. W ślad za tym spółka złożyła odwołanie od decyzji, które zostało pozytywnie rozpatrzone.


Z czym wiąże się zajęcie pasa drogowego?

 

 • Zgodnie z ogólną regułą, zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia. Zezwolenie to jest wydawane w formie decyzji administracyjnej.
 • W zależności od rodzaju działań podejmowanych w pasie drogowym zezwolenie może dotyczyć:

- prowadzenia robót w pasie drogowym,
- umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż powyżej wskazane.

 • Z wydaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wiąże się obowiązek uiszczenia opłaty. Wysokość tej opłaty jest ustalana w oparciu o właściwe przepisy prawa. Przy większych inwestycjach na ogół wysokość opłaty wcale nie jest niska.
 • Z tego względu warto zweryfikować, czy w związku z konkretną inwestycją wymagane będzie uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 • Niejednokrotnie zdarza się, że popełniane są błędy przy ustalaniu, czy w związku z realizacją określonej inwestycji faktycznie dojdzie do zajęcia pasa drogowego w taki sposób, iż wymagane będzie powyższe zezwolenie.
 • Natomiast w razie ustalenia, że zezwolenie rzeczywiście będzie wymagane, warto sprawdzić, czy zezwolenie zostało prawidłowo wydane i czy poprawnie została obliczona wysokość opłaty z tego tytułu. Przede wszystkim chodzi o weryfikację, czy treść zezwolenia odpowiada potrzebom inwestora, a opłata nie została zawyżona.
 • Jeśli zatem organ wydał na Twoją rzecz zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, które jest obarczone błędem lub nieprawidłowo naliczył opłatę i chcesz zakwestionować tę decyzję, powinieneś złożyć odwołanie od tej decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 • Decyzję wydaną w postępowaniu administracyjnym można także zaskarżyć do sądu.

 

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji lub chcesz skorzystać z odpowiednich rozwiązań, zapraszam do kontaktu.

 

 • Zupełnie inną kwestią jest sytuacja, gdy następuje zajęcie pasa drogowego bez uzyskania zezwolenia, które w tym przypadku było konieczne.
 • W powyższym przypadku wydawana jest decyzja administracyjna, na podstawie której wymierzana jest kara pieniężna. Wysokość takiej kary jest na ogół znaczna, jak choćby w przykładzie podanym w niniejszym wpisie. Wynika to między innymi z tego, że kara jest wymierzana w wysokości 10-krotności opłaty, którą należałoby uiścić w razie uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 • Niemniej jednak, jak pokazują przypadki z praktyki, niejednokrotnie prowadzone przez organ postępowanie w przedmiocie wymierzenia powyższej kary dotknięte jest błędami. Uchybienia mogą być różne. W efekcie wymierzana jest na ogół dość wysoka kara pomimo tego, że wcale nie jest jednoznaczne, czy faktycznie doszło do zajęcia pasa drogowego. Ponadto, w odniesieniu do wysokości nałożonej kary pieniężnej również zdarzają się błędy, na skutek czego wymierzona kara pieniężna zostaje znacząco zawyżona.
 • Jeśli zatem otrzymałeś decyzję, z której wynika, że masz obowiązek uiszczenia kary pieniężnej z tytułu zajęcia pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia, warto pamiętać, że od tej decyzji możesz się odwołać. Odwołanie należy wnieść w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 • Decyzję wydaną w postępowaniu administracyjnym można także zaskarżyć do sądu.
 • W niektórych przypadkach będzie można zakwestionować prawidłowość nałożenia opłaty pomimo tego, że nie wniesiono odwołania w terminie.

 

Jeśli w powyższym zakresie masz wątpliwości lub chcesz skorzystać z odpowiednich rozwiązań, zapraszam do kontaktu: biuro@kancelariakwk.pl


Kazimiera Wijatyk-Kubicka

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2020-06-30. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.