Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
JAK ZWIĘKSZYĆ OPŁACALNOŚĆ SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI?

  Dodano: 2020-04-29Chcesz sprzedać nieruchomość? Pamiętaj o skutkach uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

We wpisie „Decyzja o warunkach zabudowy jako niezbędny element procesu budowlanego” wyjaśnione zostały zasady uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w związku z realizacją inwestycji budowlanej. Konieczność uzyskania tej decyzji występuje w przypadku, gdy na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jednocześnie w związku z budową obiektu budowlanego ma nastąpić zmiana zagospodarowania terenu.


Stan w postaci braku planu miejscowego dla określonego obszaru może zmienić się poprzez uchwalenie takiego planu. To z kolei może skutkować obowiązkiem wniesienia opłaty planistycznej na rzecz gminy. W niniejszym wpisie zostaną przedstawione bliższe informacje na ten temat.

 

- OPŁATA PLANISTYCZNA -


Z dniem 29 kwietnia 2019r. weszła w życie uchwała Rady Gminy „X” w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…). Jak wynika z tej uchwały, na działce nr „Y”, która znajduje się na terenie objętym planem, można zrealizować zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przed uchwaleniem planu powyższa działka była wykorzystywana w celach rolniczych. W dniu 30 lipca 2019r. właściciel działki „Y” sprzedał ją inwestorowi, który na działce chce zrealizować inwestycję w postaci budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W następstwie powyższej sprzedaży burmistrz gminy wydał decyzję, która została skierowana do poprzedniego właściciela działki. Jak wynika z tej decyzji, poprzedni właściciel został zobowiązany do zapłaty na rzecz gminy kwoty w wysokości 45.000 zł tytułem opłaty planistycznej.

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu niejednokrotnie następuje wzrost wartości nieruchomości, których dotyczy ten plan. Sytuacja taka często ma miejsce w przypadku, gdy przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość była wykorzystywana jako działka rolna, a na skutek uchwalenia planu stała się działką budowlaną.

 

Jeśli w powyższym przypadku właściciel nieruchomości dokona jej zbycia, to może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty tzw. opłaty planistycznej. Opłata ta jest nakładana w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Innymi słowy, wzrost wartości nieruchomości jest warunkiem nałożenia opłaty planistycznej.  

Zatem sama transakcja sprzedaży działki budowlanej najczęściej z jednej strony będzie powiązana z możliwością uzyskania wyższej ceny aniżeli cena, którą można byłoby osiągnąć przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z drugiej strony korzyść wynikająca ze sprzedaży działki budowlanej może ulec obniżeniu o wartość opłaty planistycznej.

 

 • Obowiązek zapłaty opłaty planistycznej jest nakładany odpowiednio przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) poprzez wydanie decyzji. To oznacza, że przed wydaniem decyzji powinno zostać przeprowadzone postępowanie celem prawidłowego ustalenia warunków, od których uzależnione jest nałożenie obowiązku uiszczenia tej opłaty. Wyniki prowadzonych postępowań nie zawsze jednoznacznie potwierdzają fakt, że powyższe warunki zostały spełnione w sprawie. W takim przypadku decyzja, z której wynika obowiązek zapłaty opłaty planistycznej jest wadliwa. 
 • Jeśli zatem organ nałożył na Ciebie obowiązek zapłaty opłaty planistycznej pomimo tego, że w rzeczywistości nie zostały spełnione warunki umożliwiające jej żądanie, i chcesz zakwestionować tę decyzję, powinieneś złożyć odwołanie od tej decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 • Decyzję wydaną w postępowaniu administracyjnym można także zaskarżyć do sądu.
 • W niektórych przypadkach będzie można zakwestionować prawidłowość nałożenia opłaty pomimo tego, że nie wniesiono odwołania w terminie.

 

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji lub chcesz skorzystać z odpowiednich rozwiązań, zapraszam do kontaktu.

 

 • Z kolei jeśli organ prawidłowo ustali, że w odniesieniu do nieruchomości wystąpiły warunki umożliwiające żądanie opłaty planistycznej, niejednokrotnie warto jest zweryfikować, czy wysokość ustalonej opłaty jest prawidłowa. Na tym tle często dokonywane są nieprawidłowe ustalenia i to nawet kilkukrotnie w tej samej sprawie. Przyczyn tego stanu może być wiele.
 • Wysokość opłaty należy weryfikować każdorazowo w odniesieniu do konkretnej sprawy. Nie ma bowiem takich przepisów prawa, które w sposób uniwersalny w pełni regulują tę kwestię, a więc niezależnie od miejsca położenia nieruchomości w kraju.
 • Jeśli organ nieprawidłowo ustalił wysokość opłaty, również od takiej decyzji możesz wnieść odwołanie. Termin jest taki sam jak we wcześniejszym przypadku, a więc 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Jeśli zdarzy się, że 14-dniowy termin do wniesienia odwołania bezskutecznie upłynął, warto sprawdzić inne możliwości celem zakwestionowania decyzji wymierzającej karę pieniężną.
 • Interes właściciela nieruchomości również może podlegać ochronie w postępowaniu przed sądem.

 

Chcesz wiedzieć więcej, kliknij.

 

 • Na zakończenie należy dodać, że obowiązek uiszczenia opłaty planistycznej może powstać także w przypadku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na danym terenie. W takiej sytuacji również mogą wystąpić wątpliwości lub nieprawidłowości w zakresie zasadności nałożenia tego obowiązku lub wysokości ustalonej opłaty planistycznej.
 • W powyższym przypadku również istnieje możliwość odwołania się od błędnej decyzji czy też poszukiwania ochrony przed sądem.
 • W określonych przypadkach kwestionowana może być także decyzja, gdy upłynął 14-dniowy termin do wniesienia odwołania.

 

Jeśli w powyższym zakresie masz wątpliwości lub chcesz skorzystać z odpowiednich rozwiązań, zapraszam do kontaktu: biuro@kancelariakwk.pl

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2020-04-29. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.