Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
JAK ZWIĘKSZYĆ OPŁACALNOŚĆ SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - część II ?

  Dodano: 2020-05-27Chcesz podzielić nieruchomość na mniejsze działki, a następnie je sprzedać? Pamiętaj o skutkach finansowych podziału działki.

We wpisie „Jak zwiększyć opłacalność sprzedaży nieruchomości?” zamieszczone zostały informacje dotyczące opłaty planistycznej. Opłata ta może wystąpić w razie zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inna sytuacja występuje w przypadku, gdy właściciel nieruchomości chce podzielić działkę, aby nowopowstałe działki osobno sprzedać. Podział nieruchomości może skutkować obowiązkiem uiszczenia opłaty adiacenckiej na rzecz gminy. W niniejszym wpisie zostaną przedstawione bliższe informacje na ten temat.

 

- OPŁATA ADIACENCKA -


W 2018 roku Państwo Krystyna i Piotr - małżonkowie, będący współwłaścicielami nieruchomości, wystąpili z wnioskiem o zatwierdzenie podziału tej nieruchomości. W styczniu 2019 roku prezydent miasta wydał decyzję w sprawie. Jak wynika z decyzji, z dotychczasowej nieruchomości wydzielono trzy działki. Decyzja ta z dniem 14 stycznia 2019r. stała się ostateczna. W następstwie tego organ podjął dalsze czynności wobec współwłaścicieli nieruchomości. Finalnie prezydent miasta wydał decyzję o ustaleniu opłaty w wysokości 15.000 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, co - w ocenie organu - nastąpiło na skutek podziału tej nieruchomości.


W związku z podziałem nieruchomości może mieć miejsce sytuacja, że dojdzie do wzrostu wartości tej nieruchomości. W takim przypadku gmina jest uprawniona do uzyskania dochodu z nieruchomości.

Jeśli zatem nieruchomość została podzielona na podstawie decyzji wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i na skutek podziału wzrosła jej wartość, to właściciel nieruchomości może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty tzw. opłaty adiacenckiej.

Obowiązek wniesienia tej opłaty może także dotyczyć użytkownika wieczystego, jeśli to na jego wniosek doszło do podziału nieruchomości.

W wielu przypadkach suma transakcji sprzedaży wydzielonych działek gruntu na ogół pozwoli na uzyskanie wyższej ceny aniżeli miałoby to miejsce w przypadku sprzedaży jednej, większej działki. Niemniej jednak opłacalność tego przedsięwzięcia może ulec obniżeniu o wartość opłaty adiacenckiej.

 

 • Obowiązek zapłaty opłaty adiacenckiej jest nakładany odpowiednio przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) poprzez wydanie decyzji. To oznacza, że przed wydaniem decyzji powinno zostać przeprowadzone postępowanie celem prawidłowego ustalenia warunków, od których uzależnione jest nałożenie obowiązku uiszczenia tej opłaty. Często postępowania toczą się całymi latami, a i tak nie zawsze jednoznacznie można stwierdzić, że istnieją podstawy do ustalenia opłaty adiacenckiej albo zachodzą inne przeszkody w ustaleniu tej opłaty. W takim przypadku decyzja, z której wynika obowiązek zapłaty opłaty adiacenckiej jest wadliwa.
 • Jeśli zatem organ nałożył na Ciebie obowiązek zapłaty opłaty adiacenckiej pomimo tego, że w rzeczywistości nie zostały spełnione warunki umożliwiające jej żądanie lub też zachodzą inne przyczyny uniemożliwiającego ustalenie tej opłaty, i chcesz zakwestionować tę decyzję, powinieneś złożyć odwołanie od tej decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 • Decyzję wydaną w postępowaniu administracyjnym można także zaskarżyć do sądu.
 • W niektórych przypadkach będzie można zakwestionować prawidłowość nałożenia opłaty pomimo tego, że nie wniesiono odwołania w terminie.


Jeśli potrzebujesz dalszych informacji lub chcesz skorzystać z odpowiednich rozwiązań, zapraszam do kontaktu.


 • Z kolei jeśli organ prawidłowo ustali, że w odniesieniu do nieruchomości wystąpiły warunki umożliwiające żądanie opłaty adiacenckiej, niejednokrotnie warto jest zweryfikować, czy wysokość ustalonej opłaty jest prawidłowa. Na tym tle często dokonywane są nieprawidłowe ustalenia i to nawet przez osoby posiadające określone uprawnienia zawodowe. Co więcej, dość często nawet kilkukrotne prowadzenie postępowania przez organ w tej samej sprawie nie prowadzi do wyeliminowania błędów w ustaleniu prawidłowej wysokości opłaty. Przyczyn tego stanu może być wiele.
 • Jeśli organ nieprawidłowo ustalił wysokość opłaty, również od takiej decyzji możesz wnieść odwołanie. Termin jest taki sam jak we wcześniejszym przypadku, a więc 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Jeśli zdarzy się, że 14-dniowy termin do wniesienia odwołania bezskutecznie upłynął, warto sprawdzić inne możliwości celem zakwestionowania decyzji wymierzającej karę pieniężną.
 • Interes właściciela nieruchomości również może podlegać ochronie w postępowaniu przed sądem.


Chcesz wiedzieć więcej, kliknij.


 • Na zakończenie należy dodać, że obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej może powstać także w przypadku podziału nieruchomości dokonanego na skutek prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego. W takiej sytuacji również mogą wystąpić wątpliwości lub nieprawidłowości w zakresie zasadności nałożenia tego obowiązku lub wysokości ustalonej opłaty adiacenckiej.
 • W powyższym przypadku również istnieje możliwość odwołania się od błędnej decyzji czy też poszukiwania ochrony przed sądem.
 • W określonych przypadkach kwestionowana może być także decyzja, gdy upłynął 14-dniowy termin do wniesienia odwołania.


Jeśli w powyższym zakresie masz wątpliwości lub chcesz skorzystać z odpowiednich rozwiązań, zapraszam do kontaktu: biuro@kancelariakwk.pl

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2020-05-27. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.