Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW BEZ RYZYKA OBCIĄŻENIA KARĄ PIENIEŻNĄ.

  Dodano: 2020-03-23Kiedy mamy do czynienia z legalną wycinką drzew lub krzewów?
Co należy zrobić, aby usunięcie drzew i krzewów było legalne?
Czy legalna wycinka drzew lub krzewów jest zawsze bezwarunkowa?


Realizacja inwestycji na nieruchomości często może wiązać się z koniecznością usunięcia drzew lub krzewów. Wycięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia w większości przypadków będzie wiązało się z nałożeniem kary pieniężnej. Taka kara w wielu przypadkach jest ustalana w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. W związku z tym w praktyce zdarza się, że kara z tytułu nielegalnej wycinki osiąga wysokość kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych, a nawet więcej, zwłaszcza w przypadku większej wycinki.

Wobec tego w niniejszym wpisie zostaną przedstawione informacje dotyczące warunków, jakie muszą być spełnione, aby wycinka drzew lub krzewów była legalna, kto może uzyskać zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu i co w związku z tym należy zrobić, a także jak będą wyglądały dalsze czynności po stronie organu wydającego zezwolenie.

  • Zasadą jest, że usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić dopiero po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. Natomiast usuwanie ich bez zezwolenia jest wyjątkiem. Usuwanie drzew i krzewów w związku z realizacją inwestycji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zasadniczo będzie wymagało uzyskania zezwolenia.  
  • Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów może być wydane na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem,  potrzebna jest również zgoda właściciela nieruchomości.
  • Przepisy prawa przewidują kompetencję do wydania powyższego zezwolenia po stronie różnorodnych organów. Zasadniczo zezwolenie jest wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Natomiast wspomnieć również należy, że w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zezwolenie jest wydawane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
  • Aby uzyskać zezwolenie, należy złożyć odpowiedni wniosek. Stałymi elementami wniosku są:

- imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza i właściciela nieruchomości,

- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością,

- zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana,

- nazwę gatunku drzewa lub krzewu,

- obwód pnia drzewa mierzony w sposób wskazany w przepisach prawa,

- wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,

- miejsce, przyczyna, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W odniesieniu do konkretnej sprawy może wystąpić potrzeba przedłożenia jeszcze innych dokumentów.

  • Po złożeniu wniosku organ przeprowadzi postępowanie administracyjne. Postępowanie to zakończy się wydaniem przez organ decyzji administracyjnej. Z tej decyzji będzie wynikało, czy wnioskodawca uzyskał uprawnienie do wycinki drzew i krzewów czy też organ z określonych względów nie wyraził zgody na wycięcie drzew i krzewów. Może wystąpić również wariant taki, że zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów zostanie obwarowane dodatkowymi obowiązkami po stronie wnioskodawcy.
  • Jednym z przykładów takiej sytuacji, gdy wnioskodawca uzyskuje zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu, ale zostają na niego nałożone również inne obowiązki, jest konieczność dokonania przez wnioskodawcę nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa lub krzewu. Jeśli organ nałoży taki obowiązek, będzie on wynikał z zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Uzależnienie zezwolenia od nasadzeń zastępczych lub przesadzenia pozostaje w zakresie uznania organu wydającego zezwolenie. To oznacza, że nałożenie na wnioskodawcę obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew i krzewów powinno być efektem prawidłowo przeprowadzonego postępowania administracyjnego. Podobnie jak efektem tego postępowania powinna być odpowiednia treść danego obowiązku (np. w zakresie liczby drzew). Dopiero bowiem przeprowadzenie postępowania w sposób zgodny z przepisami prawa pozwoli na wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia w tym zakresie. Jak wynika z mojej praktyki orzeczniczej w administracyjnych organach odwoławczych - Samorządowych Kolegiach Odwoławczych, w praktyce niejednokrotnie zdarza się, że w tym zakresie popełniane są uchybienia. W związku z tym nałożenie na wnioskodawcę - inwestora tych obowiązków nie odpowiada wymogom wynikającym z przepisów prawa. Niemniej jednak do momentu, gdy zezwolenie nie zostanie skutecznie zaskarżone, powyższy obowiązek będzie obciążał wnioskodawcę.
  • W związku z powyższym należy dodać, że od decyzji dotyczącej wydania zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów można się odwołać. Odwołanie od decyzji wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów dotyczących reguł obowiązujących w przypadku podejmowania różnorodnych działań ingerujących lub mogących powodować ingerencję w środowisko w związku z realizacją inwestycji budowlanych. 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2020-03-23. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.