Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
TARCZA ANTYKRYZYSOWA CZYLI PAKIET OSŁONOWY DLA FIRM - część II.

  Dodano: 2020-04-06Jakie inne zmiany wprowadza tarcza antykryzysowa?
O czym powinni wiedzieć wspólnicy sp. z o.o. i S.A.?
A co może dotyczyć również innych przedsiębiorców, w tym z branży eventowej, turystycznej, sportowej oraz taksówkarskiej?


W poprzednim wpisie przedstawione zostały informacje dotyczące zwolnienia z opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia płatności terminu podatku lub zaległości podatkowej, a w także w razie rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej. Omówiono również zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek ZUS oraz rozłożenia tych należności na raty, a także zasady uzyskania świadczenia postojowego w przypadku samozatrudnionych i zleceniobiorców.

W niniejszym wpisie omówione zostaną pozostałe wybrane nowe rozwiązania dotyczące przedsiębiorców, które zostały wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa.

  • HANDEL W NIEDZIELĘ

Z dniem 1 marca 2018r. w placówkach handlowych został wprowadzony zakaz handlu i wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta, a także zakaz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. Zgodnie z nowymi przepisami, w związku z wystąpieniem COVID-19 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu ww. zakaz nie obowiązuje w niedziele w zakresie wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności. Jednakże zwolnienie z zakazu nie obowiązuje w niedziele, w które przypada święto.

  • ELASTYCZNY CZAS PRACY

Z rozwiązań dotyczących elastycznego czasu pracy może skorzystać pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019r. Polegają one na możliwości:
a) ograniczenia minimalnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin, i minimalnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego,
b) zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy,
c) zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.
Wymogu w zakresie niezalegania w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy, nie stosuje się do pracodawcy będącego przedsiębiorcą, gdy:
a) zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo
b) zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek.
Należy również mieć na uwadze, że pojęciu spadku obrotów gospodarczych, który warunkuje możliwość skorzystania z powyższych rozwiązań, zostało nadane określone znaczenie. Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z rozwiązań w zakresie elastycznego czasu pracy, powinien także uwzględnić dalsze wymogi obowiązujące w tym zakresie.
Rozwiązania dotyczące elastycznego czasu pracy mają umożliwić pracodawcom bardziej elastyczne zasady ustalania pracownikom czasu pracy, a także modyfikację – w porozumieniu ze związkami zawodowymi, działającymi u pracodawców lub z przedstawicielami pracowników, gdy organizacje związkowe u pracodawców nie działają – warunków zatrudnienia kształtowanych umowami o pracę pracowników. Celem zastosowania powyższych rozwiązań jest zachowanie miejsc pracy.

  • ROZWIĄZANIE UMOWY O ORGANIZACJĘ WYDARZENIA Z POWODU SIŁY WYŻSZEJ

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową bądź też organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. Niemniej jednak klient może wyrazić zgodę na otrzymanie od przedsiębiorcy vouchera w zamian za odstąpienie od rezygnacji z zawartej umowy. Voucher będzie podstawą do realizacji w ramach przyszłych wydarzeń organizowanych w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę. Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy przez klienta.
Powyższe zasady stosuje się także do przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego usługi hotelarskie w rozumieniu właściwych przepisów.

Warto zatem, aby przedsiębiorca, który chce posłużyć się powyższym rozwiązaniem, przygotował dokumenty o odpowiedniej treści, którymi będzie posługiwał się w kontaktach z klientami.

  • ODSTĄPIENIE OD UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, podróżny mógł odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. W takim przypadku organizator turystyki był zobowiązany do zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
Ponadto, organizator turystyki mógł rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej w przypadku, gdy nie mógł zrealizować zawartej umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. W takiej sytuacji organizator turystyki musiał zwrócić wpłaty dokonane z tytułu imprezy turystycznej w terminie 14 dni od rozwiązania umowy.
Zmiana wprowadzona przez nowe przepisy polega na tym, że jeśli odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, to jest ono skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki. Ponadto, odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.

W zakresie powyższego rozwiązania również jest polecane, aby przedsiębiorca, który chce się nim posłużyć, stosował do tego celu dokumenty o odpowiedniej treści.

  • KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Wprowadzone zmiany dotyczą sposobu odbywania posiedzeń oraz podejmowania uchwał przez organy zarządzające oraz nadzorcze w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach akcyjnych. Mianowicie, posiedzenia te będą mogły odbywać się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. w szczególności w trybie telekonferencji albo wideokonferencji. Rozwiązanie to również odnosi się do podejmowania uchwał przez zarząd lub radę nadzorczą bez konieczności zawarcia w umowie spółki lub jej statucie odpowiedniego upoważnienia. Wprowadzono również możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników i walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, po spełnieniu określonych warunków.
Jednocześnie należy mieć na względzie, że niektóre rozwiązania mogą zostać zmodyfikowane w umowie spółki lub statucie, jak również może zaistnieć konieczność spełnienia dalszych warunków wynikających z przepisów.
Nowe przepisy nie dotyczą prostej spółki akcyjnej. Niemniej jednak posiedzenia organów zarządczych i nadzorczych w tej spółce mogą odbywać się przy wykorzystaniu nowych technologii. Również uchwały mogą być podejmowane przez te organy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wynika to z samych przepisów regulujących ten typ spółki kapitałowej.

  • ODROCZENIE OBOWIĄZKU UZYSKANIA LICENCJI W PRZEWOZIE OSÓB

Z nowych rozwiązań wynika między innymi, że do dnia 30 września 2020r. taksówkarze zostali zwolnieni z obowiązku odbierania zleceń wyłącznie od pośredników posiadających licencję. Ponadto, przedsiębiorcy, którzy uzyskali licencję i prowadzą pośrednictwo przy przewozie osób, mogą zlecać przewozy osobom, które nie posiadają licencji.

W związku z powyższymi rozwiązaniami należy wspomnieć, że od 31 marca 2020r. wprowadzono jeszcze inne modyfikacje dla branży taksówkarskiej.

  • Na zakończenie dodać należy, że przepisy wprowadzone w ramach tzw. tarczy antykryzysowej przewidują również określone zmiany odnoszące się do nieruchomości. Nowe zasady w tym zakresie zostaną już wkrótce przedstawione.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2020-04-06. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.