Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
TARCZA ANTYKRYZYSOWA CZYLI PAKIET OSŁONOWY DLA FIRM - część I.

  Dodano: 2020-04-04Czy tarcza antykryzysowa to tylko zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS przez 3 miesiące albo dofinansowanie zatrudnienia w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych?
Z czego jeszcze może skorzystać przedsiębiorca w ramach nowych przepisów związanych z COVID-19?
Jakie warunki musi przy tym spełnić?


Ekonomiczne skutki rozprzestrzeniania się COVID-19 występują u coraz większej liczby przedsiębiorców. W związku z tym z dniem 31 marca 2020r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy stanowiące pakiet osłonowy dla firm, których celem jest zapobieżenie zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nie działalności.

Ponieważ nowe regulacje wprowadzają szereg zmian w różnorodnych obszarach życia gospodarczego, w niniejszym wpisie zostaną omówione wybrane zmiany dotyczące przedsiębiorców bez względu na branżę, w której prowadzą oni działalność.

Ponadto, rozwiązania te mogą dotyczyć nie tylko osób prowadzących działalność gospodarczą, lecz również zleceniobiorców bądź innych osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

  • OPŁATA PROLONGACYJNA W PODATKACH

Zgodnie z nowymi zasadami, w przypadku wydania przez organ podatkowy decyzji ulgowej (tj. o odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu zapłaty podatku na raty bądź odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej), dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, opłata prolongacyjna nie będzie naliczana. Rezygnacja z ustalenia opłaty prolongacyjnej dotyczy też odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.
W nawiązaniu do powyższego rozwiązania należy mieć na uwadze, że decyzja o przyznaniu ulgi jest wydawana w ramach tzw. uznania administracyjnego. Wynika to z tego, że wydanie ww. decyzji jest uzależnione od spełnienia warunku w postaci zaistnienia okoliczności uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Ponieważ pojęcia te są niedookreślone, w praktyce niejednokrotnie zdarza się, że dochodzi do sporów pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym co do tego, czy w konkretnej sprawie zaistniał ww. warunek. W związku z tym warto zwrócić uwagę na to, aby wniosek o udzielenie ulgi został przygotowany w odpowiedni sposób, albowiem w dużej mierze jego treść będzie rzutowała na dalszy przebieg postępowania oraz to, czy organ podatkowy pozytywnie go rozpatrzy.

  • OPŁATA PROLONGACYJNA W SKŁADACH ZUS

Zgodnie z przepisami prawa, ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład Ubezpieczeń Społecznych może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. W takim przypadku ustalana jest opłata prolongacyjna. Natomiast w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty ww. składek, dotyczącego należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej.
W powyższym przypadku także należy zwrócić uwagę na to, że samo złożenie wniosku w opisanym przypadku nie daje gwarancji co do tego, że ZUS w każdym przypadku wyrazi zgodę na udzielenie powyższej ulgi. W razie odmowy odroczenia składek lub rozłożenia ich na raty, istnieje możliwość odwoływania się od takiego rozstrzygnięcia. Zatem, argumenty przedstawione we wniosku o przyznanie ulgi mają duże znaczenie pod kątem sposobu, w jaki wniosek zostanie załatwiony, a jeśli ZUS odmówi udzielenia ulgi – jaki będzie wynik postępowania odwoławczego. Z tego względu również wniosek o odroczenie terminu płatności składek albo rozłożenie na raty powinien być przygotowany starannie.

  • ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA SAMOZATRUDNIONYCH I ZLECENIOBIORCÓW

Wprowadzone zostało zupełnie nowe świadczenie - tzw. świadczenie postojowe. Przysługuje ono osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, a także osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, jeżeli osoba ta nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Warunkiem do uzyskania prawa do ww. świadczenia jest to, aby w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.
Osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020r. i:
a) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia tej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
b) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020r. oraz przychód z prowadzenia tej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:
a) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020r.,
b) przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Świadczenie co do zasady wynosi 2.080 zł i jest nieoskładkowane i nieopodatkowane. W przypadku zleceniobiorców, gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020r. (tj. 1.300 zł miesięcznie), świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych. Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie w wysokości 1.300 zł.
Aby można było otrzymać świadczenie postojowe, należy złożyć wniosek do ZUS. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek jest składany za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego. Do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty. Wniosek może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
Gdyby ZUS zakwestionował spełnienie warunków do przyznania świadczenia postojowego, wydana zostanie decyzja. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do sądu.
Należy jeszcze zwrócić uwagę na to, że przepisy prawa przewidują rozwiązania na wypadek pobrania przez osobę nienależnego świadczenia postojowego. W takim przypadku powstaje obowiązek zwrotu tego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a jeżeli prawo do świadczeń nie istnieje – przymusowemu ściągnięciu. Warto mieć jednocześnie na względzie, że wydanie decyzji, z której będzie wynikał obowiązek zwrotu ww. należności, musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w prawidłowy sposób. Celem tego postępowania będzie ustalenie, czy miały miejsce okoliczności świadczące o tym, iż świadczenie zostało nienależnie pobrane. Może zdarzyć się tak, że organ wyda decyzję nakazującą zwrot pobranego świadczenia z odsetkami, choć ustalenia organu nie będą prawidłowe w tym zakresie. Aby uniknąć takiej sytuacji warto być aktywnym w takim postępowaniu i podejmować, w odpowiednim czasie, czynności adekwatne do konkretnej sprawy.

  • W osobnym wpisie zostaną przedstawione inne rozwiązania, które zostały wprowadzone z uwagi na epidemię SARS- CoV – 2 i dotyczą przedsiębiorców niezależnie od sektora gospodarczego, w którym prowadzą działalność. Zapraszam do śledzenia.

 

 

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2020-04-04. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.