Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
JAK PRZEBIEGA POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE? - część pierwsza

  Dodano: 2013-07-13

Strony mogą rozpocząć mediację w sprawach cywilnych (m.in. gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych), jeżeli:

- powstał pomiędzy nimi spór, a wcześniej została zawarta umowa o mediację,

- jedna ze stron wystąpiła do mediatora z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji, a druga strona wyraziła zgodę na mediację,

- strony zostały skierowane do mediacji przez sąd (w toku postępowania wszczętego przed sądem celem rozstrzygnięcia zaistniałego sporu).

Jeśli strony zawierają umowę o mediację, w umowie należy określić m.in. przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora. Z umowy o mediację może wynikać, iż jedna ze stron wskaże mediatora w ten sposób, że wystąpi do mediatora z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji.

W razie zawarcia umowy o mediację, niezbędne jest doręczenie mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji (wzór wniosku jest dostępny w zakładce „Wzory dokumentów”).

Z zawarciem umowy o mediację będziemy mieli do czynienia również w sytuacji, gdy jedna ze stron wystąpi do mediatora z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji, a druga strona wyrazi zgodę na mediację.

Z momentem doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji (z dołączonym dowodem doręczenia odpisu tego wniosku drugiej stronie) dochodzi do wszczęcia postępowania mediacyjnego.

Jeśli sąd kieruje strony do mediacji, sąd może wydać postanowienie w tej kwestii na posiedzeniu niejawnym. Sąd może skierować strony do mediacji również podczas rozprawy, ale najpóźniej do zamknięcia pierwszej rozprawy. Po zamknięciu pierwszej rozprawy, sąd może skierować strony do mediacji tylko na zgodny wniosek stron. Trochę inaczej kwestia ta wygląda w sprawach o rozwód i separację, co zostanie omówione odrębnie.

Sąd może skierować strony do mediacji w myśl zasady, iż przewodniczący (składu orzekającego) powinien skłaniać strony do pojednania, a także zgodnie z zasadą, że w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. Sąd może skierować strony do mediacji tylko raz w toku postępowania.

Jeżeli strony przed wszczęciem postępowania sądowego zawarły umowę o mediację, ale postępowanie mediacyjne nie zostało przeprowadzone, a strona przeciwna (pozwany) podniósł zarzut z tego tytułu przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, sąd jest zobowiązany skierować strony do mediacji.

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2013-07-13. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.