Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
ODSTĄPIENIE OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ.

  Dodano: 2020-03-23Kiedy odstąpienie od umowy deweloperskiej jest możliwe i jakimi warunkami się rządzi?
Jakie obowiązki ma deweloper w związku z odstąpieniem przez nabywcę od umowy deweloperskiej?


W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2), w Polsce wydane zostały przepisy prawa mające na celu ograniczenie liczby zakażeń. To z kolei wpłynęło między innymi na pracę licznych instytucji publicznych, w tym pracowników urzędów, którzy są niezbędni w procesie budowlanym. W konsekwencji doszło między innymi do przesunięcia choćby terminów kontroli przeprowadzanych przez organy nadzoru po zakończeniu budowy. Taki stan może wywoływać kolejne perturbacje na dalszych etapach procesu budowlanego.


Mając na względzie liczbę prowadzonych przez deweloperów inwestycji budowlanych i jednocześnie sytuację osób oczekujących na mieszkania czy też domy jednorodzinne, w niniejszym wpisie przedstawione zostaną wybrane informacje dotyczące uprawnień stron umowy deweloperskiej, których realizacja może wpływać zarówno na sytuację dewelopera, jak i na kupującego lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny. Jednym w takich uprawnień jest możliwość odstąpienia od umowy deweloperskiej.

 

  •  Jeśli inwestycja budowlana obejmuje budowę lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, do których prawo własności następnie ma zostać przeniesione na nabywcę, a deweloper zawiera z kupującym umowę deweloperską, to zastosowanie do takiej sytuacji mogą znaleźć przepisy regulujące odstąpienie od umowy deweloperskiej. Będzie to uzależnione od tego, czy którakolwiek ze stron będzie chciała uwolnić się od zawartej umowy w drodze odstąpienia.
  • Odstąpienie od umowy wywołuje skutek w postaci zakończenia istniejącego stosunku prawnego (tj. umowy deweloperskiej). W konsekwencji powstaje konieczność wzajemnego zwrotu świadczeń otrzymanych przez strony. Obowiązkiem dewelopera w tym przypadku jest zwrot wpłaconej przez nabywcę ceny i to niezależnie od tego, czy to deweloper czy też kupujący odstąpił od zawartej umowy. W zależności od tego, na jakim etapie procesu budowlanego dochodzi do odstąpienia od umowy, mogą pojawić się jeszcze inne negatywne dla dewelopera skutki finansowe.
  • Ważne przy tym jest to, że odstąpienie od umowy nie wymaga zgody drugiej strony. Zatem, jeśli nabywca będzie chciał odstąpić od umowy, to będzie mógł to zrobić o ile w konkretnej sprawie zaistnieje co najmniej jedna z przyczyn umożliwiająca odstąpienie od umowy. Przed odstąpieniem od umowy nabywca nie będzie musiał uzyskać zgody dewelopera na ustanie umowy deweloperskiej w ten sposób. Tak więc niezależnie od tego, jaki wpływ na działalność dewelopera będzie miało odstąpienie od umowy przez nabywcę, kupujący ma prawo do zrezygnowania z umowy w powyższy sposób z zachowaniem reguł wynikających z przepisów prawa.
  • Jak wynika z przepisów prawa, jedną z okoliczności, kiedy kupujący może złożyć deweloperowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy deweloperskiej, jest brak przeniesienia na nabywcę prawa własności do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w określonym terminie. Ta zasada z kolei koresponduje z inną regułą, zgodnie z którą w prospekcie informacyjnym i każdej umowie deweloperskiej musi być określony termin, do którego deweloper przeniesie na nabywcę własność mieszkania lub domu.
  • Jeśli nabywca chce odstąpić od umowy z powyższego powodu, przed złożeniem oświadczenia deweloperowi w tym zakresie, powinien wyznaczyć deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie ww. prawa. Deweloper nie może żądać wyznaczenia dłuższego terminu. Po bezskutecznym upływie tego terminu kupujący będzie mógł odstąpić od umowy z powyższego powodu.
  • Należy także mieć na uwadze, że w razie odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej z powodu braku przeniesienia na niego własności do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej. Niemniej jednak reguła ta dotyczy wyłącznie kary umownej za okres opóźnienia, jeśli postanowienia w tym zakresie zostały zawarte w umowie. Ponadto nie jest możliwe zastrzeżenie, że odstąpienie od umowy przez nabywcę jest dopuszczalne za zapłatą odstępnego. Nabywca nie ponosi również żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.
  • Niezależnie od powyższego dodać należy, że w przypadku kierowania przez nabywcę pod adresem dewelopera dalej idących żądań aniżeli zwrot wpłaconych przez kupującego środków pieniężnych, okoliczności konkretnej sprawy niejednokrotnie mogą skutkować całkowitym lub choćby częściowym wyeliminowaniem obowiązku dewelopera w zakresie spełnienia dalszych roszczeń. Decydujące znaczenie w tym zakresie może mieć działanie dewelopera w określony sposób i w odpowiednim czasie.
  • Dodać także należy, że pomimo reguły, zgodnie z którą nabywca nie ponosi również żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, w praktyce nie w każdym przypadku odstąpienie od umowy przez nabywcę będzie odbywało się dla nabywcy bezkosztowo. Skoro zatem w praktyce może wystąpić konieczność poniesienia przez nabywcę określonych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, to powyższa okoliczność może stanowić przyczynę, dla której nabywca jednak nie zdecyduje się skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy.


Ponieważ odstąpienie od umowy deweloperskiej może wystąpić również w innych przypadkach, jak również może generować różnorodne wątpliwości z tytułu między innymi rozliczeń pomiędzy deweloperem a kupującym, kwestia ta zostanie rozwinięta w kolejnym wpisie. Zapraszam do śledzenia dalszych informacji.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2020-03-23. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.