Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE.

  Dodano: 2017-01-24Istotne zmiany w prowadzeniu postępowań przez organy administracji publicznej.

Z dniem 1 czerwca 2017r. mają zostać zmienione przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Zmiany te podyktowane są przewlekłym rozpoznawaniem spraw administracyjnych, co ma miejsce w wielu przypadkach i dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Z tego względu mają zostać wprowadzone rozwiązania, które między innymi pozwolą usprawnić postępowanie administracyjne oraz skrócić czas jego trwania, a także przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli. Ponadto, dzięki nowym przepisom administracyjne kary pieniężne mają być wymierzane adekwatnie do zaistniałych przypadków naruszenia prawa.

Powyższe cele mają zostać zrealizowane między innymi poprzez zmiany w zakresie zasad ogólnych postępowania administracyjnego.

Wprowadzona zostanie zasada przyjaznej interpretacji przepisów, w myśl której jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego będzie nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te mają być rozstrzygane na korzyść strony poza wyjątkami wynikającymi z przepisów.

Projekt nowych przepisów przewiduje także uzupełnienie katalogu zasad ogólnych k.p.a. o zasadę proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasadę równego traktowania, którymi organ będzie obowiązany kierować się podczas prowadzenia postępowania.

Wprowadzona ma zostać również zasada pewności prawa, zgodnie z którą organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie będą mogły odstępować od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

Zmienione zostaną zasady dotyczące zaskarżenia bezczynności lub przewlekłości w prowadzeniu postępowania przez organ. Zamiast przewidzianego obecnie zażalenia, wprowadzone zostanie ponaglenie, które będzie środkiem zaskarżenia bezczynności i przewlekłości. Organ będzie miał obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia.

Inna zmiana polega na tym, że w określonych przypadkach organ będzie obowiązany wskazać przesłanki zależne od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Z nowych przepisów wynika także nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony z zachowaniem warunków wynikających z przepisów.

Projekt ustawy zakłada również inne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, które zostaną omówione w odrębnym wpisie.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2017-01-24. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.