Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
KONSTYTUCJA BIZNESU - cd.

  Dodano: 2016-12-05Pakiet "Konstytucja Biznesu" - dalsze zmiany.

Jak wynika z ogłoszonego w ubiegłym miesiącu projektu ustawy - Prawo przedsiębiorców wśród nowych rozwiązań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce mają znaleźć się między innymi następujące:

- ulga na start - przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy i nie wykonuje jej dla pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,

- zasada szybkości działania - organy powinny działać w sprawie przedsiębiorcy wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia,

- zasada współdziałania organów - w toku postępowania organy współdziałają ze sobą w zakresie niebędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes przedsiębiorców oraz sprawność postępowania, przy pomocy środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy,

- likwidacja numeru REGON - identyfikacja przedsiębiorcy w poszczegłolnych urzędowych rejestrach będzie następowała na podstawie numeru identyfikacji podatkowej NIP, a przy załatwianiu spraw organ będzie mógł żądać od przedsiębiorcy dla celów identyfikacji podania wyłącznie firmy przedsiębiorcy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP,

- prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej - jeżeli wymagana jest forma pisemna, na wniosek lub za zgodą przedsiębiorcy, organ doręcza pismo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany przez przedsiębiorcę adres elektroniczny,

- test MŚP - obowiązek ograniczenia obciążeń publicznych w stosunku do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców albo uzasadnienie braku możliwości zastosowania takich ograniczeń, jeżeli stwierdzono wpływ tworzonej ustawy gospodarczej na tych przedsiębiorców,

- test zgodności z Prawem przedsiębiorców - każda nowoutworzona ustawa gospodarcza ma przechodzić test zgodności z ustawą - Prawo przedsiębiorców.

Ustawa - Prawo przedsiębiorców będzie wchodziła w skład pakietu „Konstytucji Biznesu”. Do tego pakietu mają również należeć m.in.:

- ustawa o dereglamentacji działalności gospodarczej,

- ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym,

- ustawa o uproszczeniach w prawie gospodarczym,

- ustawa o elektronizacji gospodarki.

Oprócz powyższych zmian, planowany jest kompleksowy przegląd rozporządzeń pod kątem wyeliminowania obowiązku posługiwania się pieczątką przez przedsiębiorcę. 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-12-05. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.