Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
UŁATWIENIA PRAWNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

  Dodano: 2016-08-03Zmiana przepisów dotyczących m.in. przeprowadzania kontroli działalności przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia 2017r. planowana jest zmiana przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w wybranych kwestiach.

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorca nie będzie mógł zostać obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w ściśle określonym zakresie, jeżeli m.in. organ administracji publicznej lub organ kontroli zmienił zakres lub sposób zastosowania przepisów w indywidualnej sprawie przedsiębiorcy.  

Ponadto, w ściśle określonej sytuacji przedsiębiorca będzie mógł powoływać się na interpretację udzieloną innemu przedsiębiorcy.

Zmianie ulegnie także okres, na który przedsiębiorca będzie mógł zawiesić działalność gospodarczą. Według nowych przepisów, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy będzie mógł zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej m.in. na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Zmieniony zostanie zakres danych, które podlegają wpisowi do CEIDG.

Zmienione zostaną również niektóre przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli wobec przedsiębiorcy. Zgodnie z jedną z takich zmian, jeżeli w toku przeprowadzonej kontroli zostanie ustalone, że kwestionowane przez organ kontroli postępowanie kontrolowanego w określonym czasie było wynikiem stosowania się przez niego do m.in. ugruntowanej praktyki określonego organu albo interpretacji, organ kontroli wskaże kontrolowanemu prawidłowy sposób postępowania oraz termin, od którego nakaże jego stosowanie.

Niektóre czynności kontrolne będą mogły być przeprowadzane przed upływem terminu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

W odniesieniu do niektórych czynności kontrolnych ustalono także maksymalny okres, w którym będą one mogły być przeprowadzane.

Możliwe będzie także prowadzenie równocześnie wspólnych kontroli przez kilka organów wobec tego samego przedsiębiorcy, jeżeli kontrola będzie dotyczyła tego samego przedmiotu, przeprowadzenie kontroli będzie obligatoryjne, a przedsiębiorca wyrazi na nią zgodę lub będzie ona przeprowadzona na jego wniosek.

 

Zmienione zostaną również przepisy dotyczące środków zaskarżenia przysługujących przedsiębiorcy w związku z prowadzoną kontrolą.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-08-03. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.